นราธิวาส-ม.นราฯจัดงานครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

นราธิวาส-ม.นราฯจัดงานครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังนราธิวาส ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 ให้มีการหลอมรวมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตาก ใบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ เป็นสถาบันทางวิชาการโดยมีพันธกิจดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญา และระดับปริญญา ที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในภูมิภาค และมีความร่วมมือทางวิชาการกับท้องถิ่นและต่างประเทศ


2. ผลิตผลงานทางวิชาการงานวิจัย สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ สนับสนุนงานวิชาการ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสังคม ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้และระดับประเทศ
3. บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบสู่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกีฬา สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารและการจัดการ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารอย่างมีคุณภาพ พร้อมน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาเพื่อให้เกิดความสันติสุขและความภาคภูมิใจของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดำเนินงานตามพันธกิจมีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความพร้อมด้านศักยภาพในการนำเสนอผลงาน วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สามารถบูรณาการความรู้สู่ชุมชน นำประโยชน์จากงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าสู่กรอบแนวทางการพัฒนาตามยุทศาสตร์ชาติ พร้อมส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2566 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานวิชาการการสร้างสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนขึ้น ในระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกิจกรรม OPEN HOUSE การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โชว์ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจากหน่วยงานคณะ วิทยาลัย และสถาบันด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts