นราธิวาส-พิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นราธิวาส-พิธีรับมอบข้าวสารพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติใน พื้นที่ของกองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กองพลทหารราบที่ 15 ประกอบพิธีรับพระราชทานข้าวสาร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานข้าวสาร จํานวน 3,350 กิโลกรัม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ 15 ในจังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทหาร กําลังพลที่ปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชน และตัวแทนผู้ประสบภัยในพื้นที่ เข้ารับพระราชทานข้าวสาร ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ

โดย สำหรับข้าวสาร จำนวน 3,350 กิโลกรัม กองพลทหารราบที่ 15 ได้รับการแบ่งมอบมาจากกองทัพภาคที่ 4 โดยกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา นำข้าวสารจากการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระราชทานให้กับกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้แบ่งมอบข้าวสารดังกล่าวให้กับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัดสรรตามยอดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขําเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 กล่าวว่า กระผม พร้อมด้วยข้าราชการทหาร กําลังพลที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่ประสบภัยพิบัติใน พื้นที่ ของกองพลทหารราบที่ 15 จังหวัดนราธิวาส และ จังหวัดยะลา ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทาน ข้าวสาร จํานวน 3,350 กิโลกรัม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติในพื้นที่

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ล้วน มีจิตโสมนัส และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และพระราช ปณิธานอันแน่วแน่ ในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วย พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณา เพื่อบําบัดทุกข์บํารุง สุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจ ของพสกนิกรชาวไทย ตลอดมา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ของความเป็นครู ทรงเป็นนักการศึกษา และโปรดที่จะศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ อย่างจริงจัง ทรงปฏิบัติพระราช กรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนา ด้านการเกษตรและด้านการศึกษาด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงปฏิบัติ กิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎร์เป็นอเนกประการ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ขออํานาจผลบุญแห่งปวง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พร้อมทั้งอานุภาพแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และ พระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตรายทั้งปวง พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสําราญเป็นนิตย์ ขอทุก สิ่งจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts