นครนายก – จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ประจำปี 2566

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 

ที่สนามโรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร” ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังกวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 101 ปี ประจำปี 2566 ทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยมีนายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่ารายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้มากขึ้น ในพิธีดังกล่าว ได้มีเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

กิจการยุวกาชาด ได้รับการสถาปนาขึ้น โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ในปีนี้นับได้เป็นปีที่ 101 มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาดมีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts