นราธิวาส-เกษตรสุไหงปาดี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ประจำปี 2566

นราธิวาส-เกษตรสุไหงปาดี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ประจำปี 2566

นายหมัดซากี บินยูโซ๊ะ เกษตรอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) ประจำปี 2566 โดยมีนายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ หน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกรกลุ่มทำนา เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 บ้านตือระ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส


ในการนี้ ได้มีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การลดต้นทุนการผลิตข้าว สถานีพัฒนาที่ดิน ศดปช. และ ศจช. สถานีที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี กรมการข้าว สถานีที่ 3 การปลูกพืชหลังนาเพิ่มรายได้ ศวพ.นราธิวาส กรมวิชาการเกษตร สถานีที่ 4 การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว สำนักงานเกษตรอำเภอ สถานีที่ 5 Zero Waste หลังเก็บเกี่ยวข้าว ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรอำเภอ และอีก 1 จุดบริการทางการเกษตร โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรและผู้ร่วมงานได้รับความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของตนเอง เพื่อพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีผลผลิตที่ดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าวปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts