นครนายก – ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยหน่วยงานและภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก จัดขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแดรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด ทั้งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดังจังหวัดและอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีมีครรภ์ และครอบครัว ให้มีความรู้เรื่องการตั้งครรภ์

เพื่อให้ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ 2566 ให้ได้ร้อยละ 50และในแต่ละปี ในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการด้านการตั้งครรภ์ของสตรีในทุกขั้นตอนผ่านโรงพยาบาลของรัฐ รพ.สต.และอสม. ทางด้านท้องถิ่น มีอบต.อยู่ทุกพื้นที่ ดูแลด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ ให้ความรู้แก่ผู้มาจดทะเบียนสมรส ในปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์(ให้ความรู้ก่อนจดทะเบียน) เป็นต้น ซึ่งคาดว่า ทุกฝ่ายจะให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือ เพื่อให้ลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของจังหวัดนครนายก ลดลงได้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts