นราธิวาส-จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

นราธิวาส-จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

นายกองเอก สนั่น พงษ์อักษร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ที่บริเวณลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสโดยประธานในพิธี ได้อ่านสารนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497

ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2497 ในพิธีสวนสนามในคราวเดียวกันนั้น โดยทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอยู่อาศัย ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมืองและความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร” และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

โอกาสนี้ นายกองเอก สนั่น พงษ์อักษร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 176 ราย มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก อส.จำนวน 82 ทุน และมอบทุนร้านค้าสวัสดิการ อส. จำนวน 60 ทุน

จากนั้นแม่บ้านมหาดไทยพร้อมคณะ มอบทุนแม่บ้านมหาดไทย จำนวน 35 ทุน และมอบทุนสวัสดิการ นายสนั่น-นางสิริวิมล พงษ์อักษร จำนวน 43 ทุน ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นบุตรสมาชิก อส. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts