กาฬสินธุ์ มิติใหม่ตั้งกลุ่มไลน์ขับเคลื่อนคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดหนองคาย สุรินทร์ ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์ ร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข สู่จังหวัดคุณธรรมระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมชาร์ลอง-บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรม จ.อุดรธานี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้นำศาสนา และเครือข่ายคุณธรรมทุกสาขา 6 จังหวัด ร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพียง


นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัดฯ ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด ประกอบด้วยเครือข่ายคุณธรรมจาก จ.กาฬสินธุ์ จ.หนองคาย จ.สุรินทร์ จ.ขอนแก่น จ.มุกดาหาร และ จ.มหาสารคาม ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัด ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน อำเภอ สู่ระดับจังหวัด ตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ และมีเป้าหมายทิศทางคือให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน


นายขัตติยากล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนคุณธรรม จะมีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข สำหรับการจัดฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ ซึ่งเป็นบุคลากรเครือข่ายคุณธรรมจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้นำทางศาสนาทักศาสนา ส่วนราชการ สื่อมวลชน ภาคประชาชน จะเป็นการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้แก่เครือข่ายทางสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เป็นอย่างดี


นายขัตติยากล่าวเพิ่มเติมว่า ในการขับเคลื่อนคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ในแต่ละจังหวัด จะมีคณะกรรมการจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ติดตามประเมินผลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อรับรางวัลจังหวัดคุณธรรมระดับประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังได้มีการตั้งกลุ่มไลน์วิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประสานแนวทางการทำงาน ให้เหมาะสม สอดคล้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์กับยุคสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม มีการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาองค์ความรู้แก่เครือข่ายทางสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุขดังกล่าว

Related posts