ลำปาง-กอ.รมน.ลป. รับคณะ สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

ลำปาง-กอ.รมน.ลป. รับคณะ สำนักจเร กอ.รมน. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ท.) พร้อมด้วยกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ พลตรี รัชชพล บุญวัฒนะกุล ผู้ช่วยจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หัวหน้าชุดตรวจพร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในงหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยก่อนการประชุม คณะฯ

ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในห้วงปีงบประมาณ 2565 การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 ภาคบ่ายมีการตรวจประเมินเอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ในห้วงปี งป.2565-2566 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ


สำหรับการดำเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกระดับในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts