เชียงใหม่- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565”

เชียงใหม่- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565” โดยมีนางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565” ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงาน ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ การจัดทำโครงงาน การสร้างและพัฒนาผลงานโดยบูรณาการความรู้ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพ ที่ศึกษา ตามกระบวนการด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นรายบุคคลหรือทำงานเป็นกลุ่มให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด อีกทั้งสามารถนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565” ในวันนี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีคุณภาพ ต่อไป

นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง และจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน ตามแบบแผนในขอบเขตสำคัญและบริบทต่างๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจ การวางแผน การแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ๆ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือและระดับ เทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบ อาชีพอิสระได้ โดยจัดงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565” อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงงานสร้างและหรือ พัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยมีการแสดงผลงาน ของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้บูรณาการความรู้และทักษะ ในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างและพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ โดยมีผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการ “ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565”
เพื่อส่งเสริมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 27 สาขาวิชา

ภายในงาน มีการแสดงพิธีเปิดงานร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพปีการศึกษา 2565“ อรุณเบิกฟ้ามหัศจรรย์ ดินแดนสุพรรณิการ์ “
การแสดงแฟชั่นโชว์ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ บูธกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา กิจกรรมกาดหมั้วคัวฮอม และนิทรรศการอาชีวศิลปกรรม 2565 อีกด้วย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts