เชียงใหม่-สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน“วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31”

เชียงใหม่-สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน“วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแห่งเกียรติยศ
“วันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 31/2566 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะครบ 30 ปี โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครูระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 10 ปี และ 20 ปี ครูดีในดวงใจ รางวัลเพชรแท้ เนื่องในวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 ในวันนี้ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ศุภเสฎฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่ง เสริมการศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย และมีบรรยายพิเศษหัวข้อ “เด็ก BAD – SAD บ่อย: ครูจะถอยทรงไหน?” โดยพันเอก วันชนะ สวัสดี (ผู้พันเบิร์ด) ฝ่ายเสนาธิการผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อำนวยการ คณะครูสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ทุกแห่ง ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 147 โรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

นายณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษาของเอกชนจังหวัด เชียงใหม่ มีบทบาทในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานชาวเชียงใหม่มากว่าศตวรรษและปัจจุบันยังรับผิดชอบ ดูแลนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ถึงร้อยละหกสิบของนักเรียนทั้งหมด ย่อมแสดงให้เห็นว่าการศึกษาเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้เป็นสถานที่อบรมดูแลสั่งสอน บุตรหลาน และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่างานสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของภาครัฐ ได้เป็นอย่างดี

การศึกษาทางเลือกให้กับผู้ปกครอง นอกเหนือจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพที่พร้อมใช้และเพียงพอสำหรับนักเรียนทุกคนในห้อง ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจด้วยวิธีที่หลากหลาย กระตุ้นกระบวนการคิดและสติปัญญา จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาท สำคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนนอกระบบหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นการเฉพาะ เช่น ภาษาต่างประเทศ นวดแผนไทย ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น หลักสูตรเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพในทุกๆสาขา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับเยาวชน และสร้างอนาคตให้กับประเทศไทย

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษาที่ผ่าน มาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน วิทยาลัย คณะครู นักเรียน สถานศึกษาเอกชนที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ ระดับประเทศในรอบปีที่ผ่านมา ขอให้ช่วยกันเพิ่มพูนคุณความดีเหล่านี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยให้ยิ่งขึ้นไป และขอเป็นกำลังใจในความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ที่มี ความตั้งใจจริง ในการจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลานชาวเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ขอบคุณและเป็น กำลังใจแก่ครูเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ที่มีความอดทนเสียสละ และความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง

ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานบริหารงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อประกาศให้คนไทยได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการศึกษาเอกชนที่มีส่วนในการศึกษาของชาติเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้เป็นอย่างดียิ่ง และในบางส่วนยังสามารถจัดการศึกษาได้เทียบเท่านานาชาติ นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณของ คุณครู – บุคลากรสถานศึกษาเอกชน ในฐานะปูชนียบุคคลของชาติอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นในฐานะสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ก่อตั้งจากการรวมตัวของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกระดับ อาทิ ระดับ ปฐมวัย ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และโรงเรียนนอกระบบ มาเป็นเวลายาวนาน และ สามารถเป็นผู้ดูแลจัดการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของครู – บุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาเอกชนทุกคนถือว่าวันการศึกษาเอกชนเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งของพวกเราจึงได้ร่วมกันจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดวันที่10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สำหรับการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เป็นครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ.2566 ทางสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ คุณครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ ครู – บุคลากร ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ให้ในปี พ.ศ. 2566 ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 31 คน และ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 29 คน และมอบเข็มทองคำเชิดชูเกียรติ แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ อุตสาหะในโรงเรียนเอกชนมา ครบ 30 ปี จำนวน 40 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 10 ปี จำนวน 28 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครูระดับปฐมวัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 20 ปี จำนวน 13 คน ครูในดวงใจระดับอาชีวศึกษา จำนวน 27 คน เหรียญทองเชิดชู เกียรติการศึกษานอกระบบ จำนวน 11 คน

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts