ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

ผอ.ศปพร. เปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ” ในพื้นที่ จชต.ประจำปี 2566 เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างสันติสุข ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแดนชายแดนภาคใต้ โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน

โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เยาวชนสร้างความคุ้นเคย และทำความรู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอุดมการณ์ปฏิเสธความรุนแรง อีกด้วย

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า กิจกรรมเยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง และปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกรัก หวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยจะปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะศาสตร์พระราชา นั่นคือการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเดินทางสายกลาง และความไม่ประมาท

โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมีพอกิน พอประมาณ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนสามารถขยายผลการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง

สามารถปฏิบัติตามได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรม รวมถึงเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงการรู้จักพึ่งพาตนเอง ความพอมี พอกิน พอประมาณ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไป ตลอดจนที่สำคัญเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งจงรักภักดี หวงแหน และพร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts