ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2566

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลา พระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีวางพวงมาลา พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประทานกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภายในงานได้จัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ทรงเป็นพระราชธิดา ลำดับที่ 43 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประสูติวันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2427 และพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 พระกรุณาธิคุณของพระองค์นั้น ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลสตรีไทย จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ซึ่งในปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้มีการเปิดการเรียนสอนทั้งหมด 7 คณะ 1 วิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ สำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย สร้างคน สร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts