ศรชล.ภาค 1 ฝึกทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน

ศรชล.ภาค 1 ฝึกทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วันที่ 15 ก.พ.66 พลเรือตรี บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนหมวดเรือเฉพาะกิจรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ศรชล.ภาค 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมบ้านฉางพาเลซ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.66


มีกำลังเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 268 (เรือ ต.268) จากทัพเรือภาคที่ 1 เรือเจ้าท่า 804 (เรือ จท. 804) จากกรมเจ้าท่า เรือศุลการ 522 (เรือ กศก.522) จากกรมศุลกากร เรือตำรวจน้ำ 632
(เรือ ตรน.632) จากกองบังคับการตำรวจน้ำ เรือตรวจการณ์ ศรชล.3801
เฮลิคอปเตอร์ ลำเลียง แบบ EC645 (ฮ.EC645) จากกองการบินทหารเรือ และชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน ศรชล.ภาค 1 โดยการทบทวนแนวทางหรือหลักปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ให้มีความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ทางทะเล และเผชิญกับภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ ศรชล.ภาค 1


สำหรับรูปแบบในการฝึก เป็นการฝึกอบรมทางทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในทะเล มีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การฝึกการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การส่งกลับสายแพทย์ การตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายทะเล ณ บริเวณอ่าวไทยในพื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ในฐานะผู้อำนวยการฝึกฯ ได้กล่าวว่า ขอให้กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้มาตรการของความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts