พิจิตร-ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรทึ่งเกษตรกรเมืองชาละวันรวมกลุ่มเลี้ยงปลาแรดได้คุณภาพGAP

พิจิตร-ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรทึ่งเกษตรกรเมืองชาละวันรวมกลุ่มเลี้ยงปลาแรดได้คุณภาพGAP
 
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 18 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพิจิตร   โดยมี นายธรรมนูญ  แจ่มศรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร , นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ประมงจังหวัดพิจิตร พาลงพื้นที่ไปพบกับเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแรดเพื่อการค้าที่ ต.ไผ่ขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 14 ราย รวมตัวกันทำอาชีพด้านการประมงเลี้ยงปลาน้ำจืดหลากหลายชนิด แต่ที่เป็นจุดเด่นคือการเลี้ยงปลาแรด ซึ่งเป็นปลาที่ตลาดมีความต้องการสูง
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและกรมประมงได้รับฟังปัญหาจุดแข็ง จุดอ่อน ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาแนวทางต่อยอดช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตและช่วยหาช่องทางการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้านการเกษตร รวมถึงแนวทางส่งเสริมในการรวมกลุ่มให้เข้มแข็งและต่อยอดธุรกิจ อีกทั้งมีการมอบประกาศ GAP ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงปลาได้มาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกาตรกที่ดีในการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีคุณสมบัติด้านสถานที่ , การจัดการทั่วไป , ปัจจัยการผลิต , การจัดการดูแลสุขภาพสัตวว์น้ำ , สุขลักษณะของฟาร์ม บ่อเลี้ยง กระชัง , การเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และอื่นๆ
โดยเกษตรกรได้ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการทำอาชีพเลี้ยงปลาแรดที่กว่าจะประสบความสำเร็จได้มาถึงทุกวันนี้ ว่า  มิใช่เรื่องง่ายแต่ก็มิใช่เรื่องยากเกินความสามารถของเกษตรกร แต่ปัญหาก็คืออาหารสัตว์ที่เป็นปัจจัยการผลิตคือตัวแปรสำคัญของต้นทุนที่ 70-80% เป็นต้นทุนของค่าใช้จ่าย ที่ได้นำเสนอว่าส่วนราชการ คือ กระทรวงเกษตร,กรมประมง น่าจะหาช่องทางทำเองผลิตเองเพื่อขายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะได้ซื้อนำมาเลี้ยงปลาแรดจะได้มีต้นทุนลดลง
รวมถึงอยากให้ กระทรวงเกษตร,กรมประมง หาคู่ค้า ผู้ซื้อ ที่มีสัญญาการซื้อ-ขาย ที่มั่นคงให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งถ้าทำได้ก็จะเกิดความมั่นคงยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแรดแห่งเมืองชาละวันให้ได้มีรายได้มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งจากการรับฟังปัญหา นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 18 ก็ได้รับปากว่าจะนำข้อเสนอและข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตกรแปลงใหญ่ผู้เพาะเลี้ยงปลาแรดของ จ.พิจิตร ไปนำเสนอเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรตามที่ร้องขอมาดังกล่าวต่อไป
สิทธิพจน์  พิจิตร

Related posts