สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ไฟเขียว โครงการมอ’ไซค์ไฟฟ้า


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.62 ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี บริษัท ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ผู้ดําเนินธุรกิจสวัสดิการเพื่อสหกรณ์ ได้ทําพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เดโก้ กรีน เอ็นเนอจี จํากัด ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ภายใต้ แบรนด์ DECO โดยได้นําเอามอเตอร์ไซค์เทคโนโลยีไฟฟ้าจากประเทศไต้หวันมาใช้ เพื่อให้ครูได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัดสูงสุด
นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด กล่าวว่า “เป็นการมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม สําหรับสังคมไร้เงินสด เพื่อยกระดับการ ให้บริการด้านต่างๆ”
สําหรับโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู เป็น 1 ใน 5 โครงการของเรา ที่เรามองเห็นว่าสามารถเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้ การที่เราได้ผนึกพันธมิตรกับบริษัทเดโกกรีนเอ็นเนอร์จี จํากัดก็เพราะเราเห็นว่าบริษัทนี้มีความมุ่งมั่นที่จะ นําเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้ําแทนน้ำมันเชื้อเพลิง เขํามาสู่ ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ น้ำ พลังงานสะอาด มาทดแทนการใช้น้ำมัน โดย มุ่งเนนไปที่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุด โดยจะนําเอาเทคโนโลยีจาก ประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยไดสัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัด
นายชุนเฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดโก กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด กล่าวว่า “สําหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Superace(X) ที่ผลิตมาในโครงการนี้ มีขอดีคือชาร์ตแบตเตอร์รี่ เพียง2-3ชั่วโมงวิ่งได้ 80 กิโลเมตร เครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น ดีไซด์ทันสมัย ใช้พลังงานจากไฟฟาเพียงอย่ํางเดียว ประหยัดกว่าใช้น้ามัน ค่าใช้จ่ายเพียง 10 สตางค์ ต่อ กิโลเมตร ไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์”
นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด “ในขณะนี้สหกรณ์เองก็ได้เปิดให้บริการเงินกู้สํามัญ เพื่อสวัสดิการออกมาเพื่อเอาไว้รองรับโครงการนี้ สมาชิกสามารถมาขอกู้เงินกับสหกรณ์ เพื่อเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ในโครงการ ซึ่งสหกรณ์คิดว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของดอกเบี้ยได้ เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่ายได้อีกทํางหนึ่งด้วย”
พิธีลงนามในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติ จากตัวแทนบริษัทในกลุ่มพันธมิตร ที่จะร่วมขับเคลื่อน การจัดสวัสดิการ เพื่อข้าราชการครู ร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท ลูเจนท์ (ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ไรซัน (ประเทศไทย)จํากัด บริษัทดีซีพีเวิลด์จํากัด , บริษัทเอเชียไดเร็คอินชัวรันส์โบรกเกอร์จํากัด , บริษัทธนทัตโซลูชั่นจํากัด และ บริษัท แยพ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
สําหรับ บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด คือ ผู้ก่อตั้งโครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการประกอบดวย 1)โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู 2)โครงการสวัสดิการพรบ.คุมครองผู้ประสบภัยจาก รถและประกันภัยจากรถยนต์ 3)โครงการมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไร้เงินสด 4)โครงการสวัสดิการ เทคโนโลยีเพื่อครู 5)โครงการ อาชีพเสริมครูก่อนวัยเกษียณ

Related posts