สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16”

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของนักเรียนที่ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และจัดตั้ง “ศูนย์บริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Disability Support Services: DSS)” เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้อย่างเท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้

มาร่วมกันสร้างโอกาสให้กับน้องๆ โดยการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ให้เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาสำหรับน้องๆที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกันนะคะ

📍 #ช่องทางการสมัคร
https://www.jogandjoy.run/project/detail/70
**เฉพาะรุ่นเดินเพื่อสุขภาถ (FUN RUN 5 KM) ขอรับแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ภายในวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้ที่ห้องสมาคมผู้ปกครองดอนบอสโก กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม: 061-842-0453 คุณธนบดี วันเวียง**

☎ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.jogandjoy.run/project/detail/70

☎ ที่มา: https://www.jogandjoy.run/project/detail/70

Related posts