ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย จ.ชลบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสร้างเครื…

Read More