ขอทูลเกล้ารับพระราชทาน ความช่าวยเหลือให้เกษตรกร ในนามสหกรณ์ ทุกตำบล ของประเทศไทย ได้ปลูกพืชกัญชา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส…

Read More