“รมว.ยุติธรรม” มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและทายาท เหยื่อ Mountain B จำนวน 12 ราย เฉียดล้านบาท

“รมว.ยุติธรรม” มอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและทายาท เหยื่อ Mountain B จำนวน 12 ราย เฉียดล้านบาท

ที่ ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเงินเยียวยา จากคดีอาญา ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา คดีไฟไหม้ผับ Mountain B 12 ราย เป็นเงิน 954,104.75 บาท โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้เสียหายและทายาท เข้าร่วม
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สำหรับลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิง Mountain B เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมากถึง 57 ราย ด้วยเหตุนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้นำเงินเยียวยามามอบให้แก่ผู้เสียหาย โดยลงพื้นที่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียชีวิตจำนวน 19 ราย รวมเป็นเงิน 2,176,899 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) และต่อมากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายอีก 25 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม 6 ราย และบาดเจ็บ 19 รายรวมเป็นเงิน 1,922,179 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)


ส่วนในวันนี้การมอบเงินเยียวยาเป็นครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง Mountain B จำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็น ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 954,104.75 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ภายใต้กิจกรรม คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ : เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 2 จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเยียวยาเบื้องต้นกับทุกท่านเป็นจำนวนสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับงานช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และจำเลยในคดีอาญา ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Related posts