นิพนธ์ฯ จี้กระทรวงคลัง เร่งขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สินเชื่อ (soft loan) ช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้

นิพนธ์ฯ จี้กระทรวงคลัง เร่งขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์ใหม่ สินเชื่อ (soft loan) ช่วยผู้ประกอบการชายแดนใต้


วันนี้ 11 มกราคม 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้กระทรวงการคลัง ปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ (soft loan) ของโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายเก่าเป็นจำนวนมาก อาทิ ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อโครงการฯ ซึ่งต้องหาเงินมาเพื่อปิดบัญชีโครงการฯ เก่า ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2565 โดยที่เรื่องดังกล่าวมิได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเป็นการล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะมนตรีได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และการลงทุนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้สถานะการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

นายนิพนธ์ฯ จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณานำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อโครงการฯ ที่มีการปรับปรุงใหม่ตามมติคณะมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ไปดำเนินการใช้เฉพาะกับกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายใหม่เท่านั้น ตามวงเงิน 4,128 ล้านบาท หรือตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ส่วนกลุ่มผู้ขอสินเชื่อโครงการรายเก่า ก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิมต่อไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุมัติไว้แล้ว
ทั้งนี้ แนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดใช้แดนภาคใต้อย่างแท้จริงนั้น เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ดี และหากดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง และต่อเนื่อง จะส่งผลให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จะดำเนินการตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังโดยเร็วเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดใช้แดนภาคใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts