ลำปาง- กอ.รมน.ลำปางบูรณาการภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางปฏิบัติตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง (ท.) เป็นประธานคณะทำงานในการบูรณาการขับเคลื่อนตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โดยได้มอบสิ่งของมอบเพื่อขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า (ส่วนหน้า) กรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานร่วมคณะได้แก่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ลำปาง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง, อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ, องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด, เทศบาลตำบลแม่ทะ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts