ตราด-ตําบลไม้รูดปิดลงแล้วศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรีและตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลไม้รูด รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ 2566

ตราด-ตําบลไม้รูดปิดลงแล้วศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนจันทบุรีและตราด มอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลไม้รูด รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ 2566

เมื่อช่วงเช้าเวลา 11.00น. วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ศาลาวัดตะกาด ร่วมสุข หมู่ 6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พลเรือตรี จิโรจน์ สุขอร่าม ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลไม้รูดและมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรม โดยมีนาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 23 เป็นผู้กล่าวรายงานปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีนาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด รองนายก อบต.ไม้รูดให้เกียรติเข้าร่วมสักขีพยานรับมอบวุฒิบัตร และ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลไม้รูดให้เกียรติร่วมในพิธีปิดและร่วมมอบวุฒิบัตร

พลเรือตรี จิโรจน์ สุขอร่าม ผู้อำนวยการศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กล่าวว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ให้ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลไม้รูด จํานวน 6 หมู่บ้าน โดยเริ่มดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 10-12 มกราคม 2565 บัดนี้การฝึกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีราษฎรเข้ารับการฝึกจนจบโครงการจำนวน 60 คน การดำเนินการฝึกได้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในห้องเรียน อบรมยาเสพติด และกฎหมายด่านการวิชาชีพของผู้ที่ค้าขายทางออนไลน์ในการถูกหลอกตามท้องที่นั้นๆพร้อมลงสนามฝึก การฝึกภาคสนามในภูมิประเทศจริง ตามสถานการณ์สมมุติ ประกอบด้วย โดยมี น.ต.เคลื่อน ปานทอง


หัวหน้าชุด. สจร.นปท.ทร/นปท.2 อาจมี ภัยคุกคามที่มีผลกระทบกับความมั่นคง มาให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด พร้อมทีมงานของ ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด เกี่ยวกับอาวุธปืนลูกซอง การฝึกอบรมในครั้งนี้ นาวาเอก อิทธิพล เพ็ชรราม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การข่าวภาคประชาชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การลาดตระเวน กฎหมายที่ประชาชนควรทราบ จากสถานีตํารวจภูธรไม้รูด ให้การชี้แจงเรื่องการเฝ้าระวังวิชาชีพทางออนไลน์ด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับชุมชน มีความสามารถในการป้องกันตนเอง และหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน และชุมชนชายแดนเกิดความรัก หวงแหนพื้นที่ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และร่วมกันในการปกป้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้ประชาชนธำรงรักษาไว้ ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts