สตูล รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ พร้อมคณะฯลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัดสตูล

สตูล รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ พร้อมคณะฯลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัดสตูล

พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและพบปะพ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช รอง ผอ.รมน.จังหวัดสตูล และรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน / โครงการของ ศปป.1 กอ.รมน.ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาพร้อมพบปะ ทสปช ณ ห้องประชุม กอ.รมน. จังหวัดสตูล และเดินทางไปตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูป อ.ควนโดน จ.สตูล และตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแหละลุงอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล,ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

โดยมีหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้บรรยายถึงการดำเนินการ การจัดหาตลาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกสู่ท้องตลาด จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นและปัญหาของแต่ละกลุ่ม
พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ ได้ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างสูงสุด หลังจากนั้น คณะฯ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยูงทองประชาสรรค์อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพร้อมทั้งหมอบรถจักรยานจำนวน 3 คันให้เด็กนักเรียน

โดยมี ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำชมสถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเลี้ยงไก่, บ่อเลี้ยงปลา และโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาในการดำเนินโครงการฯขาดอุปกรณ์และทางคณะพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดพร้อมทั้งขอแรงจากเจ้าหน้าที่ อบต.ควนกาหลง จ.สตูล ช่วยสร้างให้และได้ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างสูงสุด รวมทั้งนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้การเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts