สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็น รุ่นที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 19 มกราคม 2566 ประกอบด้วย 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดภาคเอกชน และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ จังหวัดละ 3 คน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม พร้อมกล่าวต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้เข้ารับอบรมด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การเป็นนักสื่อสารที่ทรงพลัง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก แขนงวิชา นวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยนายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

Related posts