เลขา กพฐ.เปิดเวที ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

เลขา กพฐ.เปิดเวที ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคใต้ จังหวัดสตูล

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำชาวจังหวัดสตูลต้อนรับ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพี่น้องชาวการศึกษาในภาคใต้ทุกคน ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยมีนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล


ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ได้กล่าวความรู้สึกที่เป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ชื่นชมคณะกรรมการจัดงานทุกท่านตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การจัดการศึกษานั้นมีเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแสดงออกในทางที่ดี ทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้เกียรติผู้อื่นโดยมิได้มุ่งผลการแข่งขันอย่างเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จนถึงระดับภาค

คณะกรรมการจัดงาน ที่ระบุถึงกรอบแนวคิด การจัดงานที่ว่า “เด็กทุกคนเรียนรู้ได้ และเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ โอกาสในการแสดงศักยภาพ และโอกาสในการแสวงหามวลประสบการณ์ที่มีคุณค่า” โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค และการส่งเสริม SOFT POWER ในบริบทของแต่ท้องถิ่น ผ่านรูปแบบต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง 39 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 14 จังหวัด ภาคใต้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอย่างดียิ่ง
ข้าพเจ้าขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ แก่หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงาน ที่เสียสละทุ่มเทในการฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถสัมฤทธิผลในด้านต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

โดยมีนายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในนามตัวแทนของคณะกรรมการ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในนามกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง “ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้น ได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ กันการที่เด็กทั้งหลาย พากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้ การจัดงานฃนักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ทักษะชีวิต โดยเน้นหลักกิจกรรมพัฒนา สมอง จิตใจ การลงมือปฏิบัติ และสุขภาพ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะฝีมือในด้านที่ถนัด พัฒนาให้เกิดความเป็นเลิศ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

เป็นพิธี ที่เปิดพื้นที่การแสดงผลงานของนักเรียนที่มาจากครูได้อย่าง
ยิ่งใหญ่อลังการ มีกิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดง แสง สี เสียง วีทีอาร์ พัฒนาการศึกษาน่าชื่นชมสนุกสนานอิ่มใจแก่ผู้ร่วมงาน

พร้อมกันนั้น ส่งมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้ชาวการศึกษา จังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts