กกต.ติดอาวุธความรู้ แลกเปลี่ยนความเห็น

กกต.ติดอาวุธความรู้ แลกเปลี่ยนความเห็น

วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.” กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 1 โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ภาคีเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้งก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 

Related posts