ลำพูน – ผู้ว่าฯ ลำพูน ประกอบพิธียกช่อฟ้า ยกฉัตรหอพระไตรปิฎก เพื่อเป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ ของคณะสงฆ์และประชาชน

ลำพูน – ผู้ว่าฯ ลำพูน ประกอบพิธียกช่อฟ้า ยกฉัตรหอพระไตรปิฎก เพื่อเป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ ของคณะสงฆ์และประชาชน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 10:09 นาฬิกา ที่วัดศรีบุญชู-วังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระศรีธรรมโสภณ บุญโชติ ฉายา ปุญฺญโชติ วิทยฐานะ ป.ธ.๙, พธ.ม. รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธียกช่อฟ้า พิธียกฉัตรหอพระไตรปิฎก พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ประกอบพิธี

โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน, นางสาวสิริมาพร รัตนภูมิสิริ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง, นายสมศักดิ์ รัตนภูมิสิริ ประธานจัดงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเจ้าภาพ และพุทธศาสนิกชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.), อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ ประธานในพิธี และคณะเจ้าภาพ เจิมช่อฟ้า เจิมฉัตรหอพระไตรปิฎก ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แล้วประกอบพิธียกฉัตร ยกช่อฟ้า ฉัตรหอพระไตรปิฎก เสร็จแล้ว ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร แล้วกราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

วัดศรีบุญชู-วังไฮ ตั้งอยู่เลขที่ 148 บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 บ้านศรีบุญชู-วังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สังกัดมหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 52 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนีย์วัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน และเจดีย์ วัดศรีบุญชู สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2419 โดยมีพ่อเฒ่าหนานนวล พ่อเฒ่าป้อและพ่อเฒ่าหนานติ๊บ เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดและด้นิมนต์ครูบาเตชะจากวัดบ้านแป้นมาเป็นเจ้าอาวาสวัด พระครูศรีวิราชญาณมงคล ได้ตั้งชื่อว่า วัดศรีบุญชู ชาวบ้านเรียกว่า วัดวังไฮ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2503

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts