(สุรินทร์)รอง ผอ. ศปป.กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 ของ ศปป.1 กอ.รมน.

(สุรินทร์)รอง ผอ. ศปป.กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 ของ ศปป.1 กอ.รมน.

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9:30 น. พล.ต. ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง ผอ. ศปป.กอ.รมน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับติดตามประเมินผลแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 ของ ศปป.1 กอ.รมน.และรับฟังข้อขัดข้องหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแผนโครงการของ ศปป. 1 กอ.รมน. ประจำปีงบประมาณ 2566 ปัญหาข้อแก้ไข ข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ 2565 และบรรยายตามโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนและพัฒนาชุมชนต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 ถึง 2565 ที่ได้รับจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โดยมี พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) พร้อมกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ และส่วนราชการด้านความมั่นคงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบรรยาย ต่อมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึก ทสปช. พร้อมมอบเสื้อ ทสปช. รุ่นที่ 2/2566 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 96 คน ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงและเกษตรฤษฎีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ ของ นายสุวิทย์ วิเศษวงษา ปราชญ์เพื่อความมั่นคงบุคคลต้นแบบ ที่ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อน หมู่ที่ 14 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts