กองทัพเรือ บูรณาการเร่งช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว ร.ล.สุโขทัยอับปาง ให้ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ การช่วยเหลือกำลังพล และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง


วันที่ 24 ม.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการบูรณาการติดตามเรื่องสิทธิกำลังพล การสวัสดิการ และการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และครอบครัว กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลฯ จากหน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชน อย่างบูรณาการ ให้กำลังพล และครอบครัว ได้รับสิทธิอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน


โดยคณะกรรมการฯ ติดตามการช่วยเหลือกำลังพลผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ประสบภัย (ไม่ได้รับบาดเจ็บ) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 สิทธิกำลังพล ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เช่น การปูนบำเหน็จพิเศษ (เลื่อนชั้นเงินเดือน) , การขอพระราชทานยศ , การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , บำเหน็จตกทอด , บำนาญพิเศษ , บรรจุทายาททดแทน เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 สวัสดิการต่างๆ ของหน่วย เช่น เงินประกันภัยกลุ่มแบบ “เฉพาะกิจกองทัพเรือ” , เงินกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ , เงินสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารเรือ , เงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 เงินบริจาค จากภาคเอกชน และเงินช่วยเหลืออื่นๆ


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษา แก่บุตรผู้เสียชีวิต รวมทั้งการช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยของครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้เร่งรัดติดตามการช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว อย่างบูรณาการ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการดูแลกำลังพล และครอบครัวจากกรณี เรือหลวงสุโขทัยอับปาง ในด้านต่างๆ อย่างเต็มกำลัง และดีที่สุด

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#กองทัพเรือ
#navyfamily
#เรือหลวงสุโขทัย

Related posts