ตรวจประเมินการนำเสนอพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว -อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (Asean Heritage Park)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) ตรวจประเมินการนำเสนอพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว -อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (Asean Heritage Park)


นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผย ช่วงวันที่ 23-30 มกราคม 2566 ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity : ACB) จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) Mr. Robert Mather ๒) Ms. Latsamay Sylavong ๓) Mr. Tawee Nootong เพื่อทำการตรวจประเมินพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ได้มีการจัดประชุม ณ หอประชุมสุรพล พลับพลึง สำนักเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชับภูมิ โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการประชุมหารือในส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นายอร่าม ทัพหิรัญ) ในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ กล่าวรายงานความเป็นมาของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ว่าพื้นที่โดยส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีทุ่งหญ้ากว้าง โดยเฉพาะบริเวณทุ่งกระมัง ทุ่งหญ้าบริเวณนี้ได้รับการบริหารจัดการ ให้เป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า จำพวกเนื้อทราย และกวาง จึงถือเป็นสวรรค์ของสัตว์ป่าอย่างแท้จริง


สำหรับการประชุมมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียรอบพื้นที่ รวมจำนวน 70 คนเข้าร่วมประชุม โดย
ได้รับฟังการนำเสนอรายละเอียดการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกแห่งอาเซียนจากคณะผู้เชี่ยวชาญ และการเยี่ยมชมนิทรรศการตามเกณฑ์การประเมินอุทยานมรดกแห่งอาเซียน จำนวน 10 เกณฑ์ และการรับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไปและการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว การส่งเสริมตลาดเกษตรเพื่อลดการพึ่งพิงป่า รวมถึงรับฟังความเห็นประเด็นตอบคำถามจากผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ความสนใจ เห็นด้วยและมีความภาคภูมิใจที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจะได้รับการเสนอเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ ของประเทศไทย ภายหลังจากมีการตรวจประเมินในส่วนของพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้ว ทางคณะกรรมการจะเดินทางไปตรวจประเมินอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงตามมาตรฐานการตรวจประเมินจนครบทั้ง 3 พื้นที่ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 จากนั้นจะมีการสรุปผลการประเมินในเบื้องต้น ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันที่ 31 มกราคม 2556 อีกครั้ง


นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชยังทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกแห่งอาเซียนไปแล้ว 7 แห่ง ซึ่งหากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียนจะเป็นลำดับที่ 8 และ 9 ของประเทศไทย ซึ่งการขึ้นทะเบียนพื้นที่อนุรักษ์เป็นมรดกอาเซียน ประเทศไทยจะไม่เสียประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ เพราะการเป็นอุทยานมรดกอาเซียนจะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์แต่อย่างใด หากแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกอาเซียนจะได้รับชื่อเสียง จากความสวยงาม สมบูรณ์ของธรรมชาติและการส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่จากทุกภาคส่วน และมีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณหรือเงินทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ได้อีกมาก

Related posts