ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา”

ฉะเชิงเทรา-“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี) ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดฉะเชิงเทรา (ก.ช.ภ.จ.ฉช.) ครั้งที่ 2/2566 โดยคณะกรรมการฯ คณะนี้ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ประธานหอการค้าจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการและเลขานุการฯ


สำหรับในประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 จำนวน 5 อำเภอ คือ
1.อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน 139 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 845,000 บาท
2.อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน 489 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,731,000 บาท
3.อำเภอบางคล้า จำนวน 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน 604 ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,020,000 บาท
4.อำเภอสนามชัยเขต แจ้งว่าจากการสำรวจเบื้องต้น ไม่มีประชาชนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์

Related posts