“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” สอ.รฝ. ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ด้วยกระสุนจริง

“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” สอ.รฝ. ฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ด้วยกระสุนจริง


ณ สนามฝึกยิงอาวุธ หาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ประจำปี งบประมาณ 2566 โดยมี นาวาเอก ยุทธนา ชูธงชัย บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็น ผู้อำนวยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธี ในการฝึกเป็นหน่วยกองพันฯ ซึ่งได้ประกอบกำลังเป็นหน่วยกำลัง ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 1 มีกำลังเข้าร่วมทำการฝึกประกอบด้วย

กองพัน ต่อสู้อากาศยานที่ 11 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กองพัน รักษาฝั่งที่ 12 ศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งประจำพื้นที่ 1 และกำลังพลจากกรมสนับสนุน ได้แก่ กองพันสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ กองพันซ่อมบำรุง กองพันพยาบาล
ทั้งนี้การฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีฯ เป็นไปตามที่ นาวาเอก ศุภสิทธิ์ บูรณะโอสถ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รักษาราชการผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ได้มอบแนวทางในการฝึก ให้ฝึกอย่างจริงจัง ตั้งใจฝึกให้เกิดความชำนาญตามแนวทางการฝึก “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยการฝึกให้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสำคัญ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

#มุ่งมั่นการฝึกเรียนรู้ลึกมั่นใจกำลังพลมีวินัยร่วมใจสามัคคี
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ
#TheTrustedNavy
#กองทัพเรือ

Related posts