รพ.กาฬสินธุ์เดินหน้าเพิ่มศักยภาพบริการที่ดีประทับใจ

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดบริการที่ดี มีบริการประทับใจ เพิ่มความพึงพอใจผู้รับบริการ


ที่ห้องประชุมเปรื่อง อนุชวานิช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการภายนอก ซึ่งมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม และภาคประชาชน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น โดยมีนายชาญยุทธ โคตะนนท์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อนำเสนอการดำเนินงานของโรงพยาบาล และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการภายนอก


ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรับฟังข้อเสนอแนะแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดบริการที่ดี มีบริการประทับใจ เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น และให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่มีใช้บริการในโรงพยาบาล และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

Related posts