ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ติดอาวุธทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ให้กับสตรี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2566

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ติดอาวุธทางปัญญาเสริมสร้างความรู้ให้กับสตรี ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี 2566

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายก ทต.เขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยนางเบญจมาศ ฟูนันท์ รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และนาวาเอกหญิง สรวงสมร มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 140 คน เข้าศึกษาดูงานใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์” ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนากลุ่มสตรีให้ยั่งยืน


โดยนำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดชุมชนบางเรารักกันจริงต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมี คุณวนิดา เครือมา เจ้าของ ฟาร์ม ในฐานะประธานกลุ่มสตรีในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมสาธิตแนะนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเห็ดและแนวทางการจำหน่ายในตลาดชุมชนและตลาดออนไลน์ จากนั้นได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่องการบริหารการจัดการองค์กรสตรีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรมของ กลุ่มสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นอย่างยิ่ง


ต่อมาได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เรื่องการเรียนรู้ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตของชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี โดยศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ จัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพและฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองและครอบครัว รวมทั้งนำไปประกอบเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้และสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีได้เป็นอย่างดี
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า

เนื่องด้วยปัจจุบันเป็นยุคที่สตรีมีบทบาท และหน้าที่สำคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัว และสังคม ทำให้สตรีต้องปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเอง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม บทบาทของสตรีในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็ต้อง
ติดอาวุธทางปัญญา เสริมสร้างความรู้ให้กับสตรี เพื่อให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นแกนนำในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและสังคมได้ จึงได้นำคณะกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าศึกษาดูงาน ในครั้งนี้

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี

Related posts