จันทบุรี-คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตร

จันทบุรี-คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตร

ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2566 เพื่อหารือการดำเนินงาน แผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตร ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

🟡ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำชับให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ให้วางแผนการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts