เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 16

เชียงใหม่-ศูนย์บริการพยาบาล มช. เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 16

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 16 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 28 พฤษภาคม 2566

เป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยต่อการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งลดความเสี่ยงจากการทำงาน เน้นกลุ่มเป้าหมายการดูแลสุขภาพทั้งแรงงานในชุมชนและสถานประกอบการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงาน มีสุขภาพดี วิถีใหม่ในที่ทำงาน ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts