พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

พิษณุโลก-อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาให้กับสมาชิกสภาฯ หน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการพระราชทานประจำปี พ.ศ.2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นางสาวกนิษฐิกา แพงลาด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานเบิกตัวผู้เข้ารับพระราชทานเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นประจำทุกปีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม


สำหรับในปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา จำนวน 72 ราย ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 13 ราย , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 16 ราย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก 10 ราย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย 14 ราย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 8 ราย, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 2 ราย , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก 2 ราย , เหรียญจักรพรรดิมาลา 13 ราย และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 32 ราย สำหรับในการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ครั้งนี้ถือเป็นมงคลและคุณค่ายิ่งของชีวิตข้าราชการที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริตและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นอย่างดี.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts