จังหวัดสระบุรี/จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 69 ปี

จังหวัดสระบุรี/จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 69 ปี

ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายกองเอกผล ดำธรรม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ครบรอบ 69 ปี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566โดยในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ อุทิศบุญกุศลและแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนที่ได้ล่วงลับไป เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติ


โอกาสนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิก อส.
โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้กำหนดให้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยกำหนดให้กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีและจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวขึ้น สำหรับกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี ขณะนี้มีอัตรากำลังสมาชิกกองอาสารักษา จำนวนวน ทั้งสิ้น 151 นาย


ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาสมาชิก อส.จังหวัดสระบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ อาทิ ด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การจัดระเบียบสังคมและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการเป็นต้น ทั้งนี้กองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งตาม พรบ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ 2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้บัญชาการกอง

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts