นครนายก – ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นครนายก – ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก/สมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และร่วมมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำ 2566 แก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 47 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,900 บาท โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้รับทุน และกำลังพลที่มาชุมนุม ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


สำหรับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน มีภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอุบัติภัย ในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 สืบเนื่องจากการดำเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนามาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2566

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts