กาฬสินธุ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อน ศส.ปชต.

คณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา นายสุชัย บุตรสาระ กรรมาธิการ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา เดินทางมาร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลอดจนการขับเคลื่อนงานกับหน่วยงานที่ลงนาม MOU ได้แก่ กศน. สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุข ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ นายอดิศักดิ์ จันทไทย ที่ปรึกษา ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม สังเกตการณ์ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) 135 แห่ง มีสมาชิก 2,109 คน โดยมีการประสานงานความร่วมมือกับ สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ และ กศน.อำเภอ ในการขับเคลื่อนรณรงค์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยศูนย์ ศส.ปชต.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 ลำดับที่ 1 ศส.ปชต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีหมู่บ้านไม่ขายเสียง 2 หมู่บ้าน คือ บ้านวังมน หมู่ที่ 3 มี 222 ครัวเรือน บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 7 จำนวน 101 ครัวเรือน


ทั้งนี้ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอแนวคิดหลากหลาย อาทิ การเพิ่มสื่อการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย เข้าถึงทุกกลุ่มคน ให้เข้าใจง่าย และอยากขอให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำบล อำเภอ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าด้านงบประมาณ ความรู้ ขวัญและกำลังใจ คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ตลอดจนสมาชิก เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง

Related posts