พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมสมาชิก “ปลูกพืชทางเลือก สร้างรายได้”

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมสมาชิก “ปลูกพืชทางเลือก สร้างรายได้”

(วันนี้) 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายนำโชค ศิลกุล สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเมษา จิณวงศ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด โดยมีนางแสวง คานกระโทก ประธานกรรมการสหกรณ์ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก


สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ควรจัดทำแผนบริหารจัดการหนี้ของสมาชิก การสนับสนุนให้สมาชิกประกอบอาชีพเสริมที่เหมาะสม ตามความถนัด มีการส่งเสริมปลูกพืชทางเลือก อาทิ พริก ตะไคร้ พลู กาแฟ เป็นต้น เพื่อให้สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนรายวันและตลอดปี โดยสหกรณ์ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน การผลิตและการตลาด เพื่อให้สมาชิกมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอน มีรายได้ที่มั่นคง เมื่อสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเหลือเพียงพอต่อการชำระหนี้สหกรณ์ ส่งผลทำให้หนี้สินของสมาชิกลดลง


สำหรับ สหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง จำกัด ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีสมาชิกสามัญ จำนวน 1,963 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 703 คน สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรับฝากเงิน เพื่อให้บริการแก่สมาชิก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts