ชัยภูมิ-ผวจ.ชัยภูมิ นำทีมจัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

ชัยภูมิ-ผวจ.ชัยภูมิ นำทีมจัดมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566

/เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม. /ประชาชนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2566 เพื่อรวมพลัง สร้างกระแส สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศชาติ


นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงโดยในห้วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง ใช้กลไก การขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยด้านการปราบปรามมุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดจับกุมผู้ค้ายาเสพติด

และขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สังคม เพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ด้าน นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ทั้งนี้ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในครั้งนี้จึงได้รวมพลัง สร้างกระแส สร้างการมีส่วนร่ามของครอบครัว หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นักเรียน/นักศึกษาสมาชิก TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ อสม.ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 2,800 คน และยังมีเครือข่ายชมรมต่างๆ ของแต่ละอำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามจุดต่างๆของแต่ละอำเภออีกด้วย ///////

Related posts