นครนายก – ชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา จัดโครงการดูแลและเยี่ยมสมาชิกอาวุโส อายุ 85 ปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก

นครนายก – ชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา จัดโครงการดูแลและเยี่ยมสมาชิกอาวุโส อายุ 85 ปีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิก

คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นำโดยนายบุญธรรม ช้อนทอง ประธานคณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการอำเภอบ้านนา ได้นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เดินทางให้กำลังใจสมาชิกชมรมฯ ที่มีอายุ 85 ปีขึ้นไปมีจำนวน 6 ท่านได้แก่ 1.อ.มณี เลิศสุวรรณวงษ์ 2.อ.บุญยัง รอดประเสริฐ 3.อ.บุญชู จันทนเทศ 4.อ.กฤติยา พูลทวี 5.อ.สนิท พ้นภัย 6.อ.ขจัด ทองชั้น ซึ่งแต่ละท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความอบอุ่นกับครอบครัว ลูกหลาน กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความห่วงใย และความผูกพัน ที่ครั้งหนึ่งท่านอาวุโส

ได้เคยร่วมงานกัน เป็นทั้งครู ลูกศิษย์ เป็นผู้บริหารและเป็นครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างพื้นที่บ้าง ในพื้นที่เดียวกันบ้าง หลังจากเกษียณอายุราชการมา ก็มารวมตัวกันสร้างกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นพลังความรัก ความสามัคคีของครูในพื้นที่อำเภอบ้านนา นับเป็นตัวอย่างที่ดีงาม สร้างสรรค์ เสียสละ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน นอกจากกิจกรรมนี้แล้ว ทางชมรมฯ ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อาทิ การทัศนศึกษา เพื่อผ่อนคลายและเปลี่ยนบรรยากาศการดำเนินชีวิตในต่างพื้นที่ ใกล้บ้าง ไกลบ้าง แล้วแต่สมาชิก ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมในกิจกรรม จงมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกัน

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts