จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะที่เข้าหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงชายแดน

จันทบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะที่เข้าหารือกับส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงชายแดน

วันนี้ ( 7 เม.ย.66 ) ที่ห้องประชุมเนินวงศ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี กังวาน สุจินต์ รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร และคณะที่เดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงชายแดน รวมถึงเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งจันทบุรีมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไทย – กัมพูชารวม 5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุดผ่อนปรนทางการค้า 3 จุดที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นไปอย่างดี ราบรื่น และเกิดประโยชน์ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขอนามัย ด้านความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอมา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts