สระบุรี/อบต. หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ (Big Cleaning Day)

สระบุรี/อบต. หน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ (Big Cleaning Day)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา09.00 น.พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี /รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 18 เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านน่ามองชุมชนน่าอยู่ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่บริเวณถนนเส้นคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีดร.ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นำสมาชิกสภา อบต.หน้าพระลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ส่วนราชการ และผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


ดร.ธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่อาศัยภายในชุมชนนั้น ๆ หากชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย แต่ถ้าหากชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นมีสภาพแวดล้อมที่แย่ เช่น มีการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในบริเวณหมู่บ้าน มีเศษดิน หินบริเวณข้างทางสาธารณะ สภาพแวดล้อมเหล่านี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วยังทำให้เป็นแหล่งสะสมและเพาะพันธุ์เชื้อโรค และสัตว์นำโรคด้วย ซึ่งหากประชาชนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว ก็จะส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ แย่ ตามไปด้วย

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีพที่ดี ของประชาชนในชุมชน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีควรเริ่มจากบ้านของตนเอง และพื้นที่สาธารณะบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้ชุมชนที่ อยู่อาศัยเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ตามหลักการ 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพื่อเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

Related posts