เชียงใหม่-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19 

เชียงใหม่-มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19 โดยมี รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงาน และ คุณศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายระบบการบริการสุขภาพผู้ป่วยวิกฤต แนวคิดและหลักการพยาบาลในการเจ็บป่วยวิกฤตที่พบบ่อย การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยวิกฤต มีความรู้เรื่องยาและเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในการเจ็บป่วยวิกฤต ตลอดจนการช่วยชีวิตขั้นสูง มีทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตัดสินทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤต สามารถวิเคราะห์พยาธิสรีรวิทยา ภาวะแทรกซ้อนของการเจ็บป่วยวิกฤต มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม อายุรกรรมและผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรค ตลอดจนมีการจัดการข้อมูลทางคลินิกและผลลัพธ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤตได้
พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts