นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก รับถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก รับถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เข้ารับถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรติเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี2565 โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี2565 โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ และระดับประเทศ รวมทั้งท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี ๒๕๖๕ และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และเพื่อยกระดับศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDGS)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ รูปแบบ แนวคิด นวัตกรรมการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกมิติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีร่วมดำเนินงาน และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวัลจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมและขยายผลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts