ปทุมธานี “พิธีเปิดเทศกาลงานงิ้ว ตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา ปทุมธานี คราฟ ดนตรี ย้อนวันวานลำไทร”

ปทุมธานี “พิธีเปิดเทศกาลงานงิ้ว ตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา ปทุมธานี คราฟ ดนตรี ย้อนวันวานลำไทร”

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗..๓๐ น ณ ตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลงานงิ้ว ตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา” คราฟ ดนตรี ย้อนวันวานลำไทร ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมไทย-จีน ผ่านการสร้างเทศกาลวัฒนธรรม (Cultural Festival) เพื่อฟื้นชุมชนย่านเมืองเก่า และตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดยมี นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน, นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี, นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา, รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี คณะดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, นางณัฏฐนันท์ กำจัด นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมพิธี ผศ.ดร. ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า

งาน “เทศกาลงานงิ้ว ตลาดเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา” คราฟ ดนตรี ย้อนวันวานลำไทร เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลลำไทร สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

สมาคมสภาองค์กรชุมชนคนปทุมธานี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยการพลิกฟื้นตลาดเก่าและย่านเมืองเก่า ๑๐๐ ปี คลอง ๑๒ หกวา ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน” และการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างระบบกลไกในด้านท่องเที่ยววิถีชุมชนย่านเมืองเก่า ตลาดดร้อยปี คลอง ๑๒ แห่งนี้ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง


โดยในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีบรรเลง โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การบรรเลงดนตรีจากวง VRU Wind Symphony การบรรเลงดนตรีย้อนวันวานลำไทร ร่วมกับวงดนตรีภายในชุมชน และวงดนตรี Super Black และ และจากวง Teddy Brown ซึ่งการจัดงาน”เทศกาลงานงิ้ว จัดระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

 

Related posts