นราธิวาส-กำนันตำบลสากอจัดโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา อำเภอสุไหงปาดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

นราธิวาส-กำนันตำบลสากอจัดโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา อำเภอสุไหงปาดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ

วันนี้ (8 พ.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่ ทำการกำนันตำบลสามกอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ ผู้ใหญบ้าน สารวัตรกำนัน ผรส.ผู้นำศาสนา บัณฑิตอาสา และประชาชน ชาวตำบลสากอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เนื่องในวาระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีนายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย นายชยุตม์ ชูดวง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานที่ทำการปกครองอำเภอสุไหงปาดี และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ กรมการปกครอง น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ทั้งยังสอดรับกับประเด็นการสร้างตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบสานสัมพันธ์เสาวนาสภากาแฟยามเช้าโดยหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนทีมาร่วมในโครงการ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆและรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน นำข้อมูลมาสรุปเพื่อแก้ไขต่อไปและร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 26 ชุด และร่วมกันปลูกต้นมะม่วงเบาในรอบบริเวนมัสยิดดารูเราะห์มะฮ์ ตำบลสากอและปลูกต้นตะไคร้ข้างถนนสายสากอ-ปาดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นทีอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts