ฉะเชิงเทรา-รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันนี้ (11 พ.ย. 66) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องเกตรกร ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับฯ

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากรประมาณ 724,178 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,344,375 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,368,815 ไร่ (70.85 % ของพื้นที่ทั้งหมด) เป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 632,269 ไร่ ข้าวนาปรัง 293,386 ไร่ พืชไร่ 234,273 ไร่ ไม้ผล 32,935 ไร่ ไม้ยืนต้น 497,564 ไร่ผัก 9,263 ไร่ ประมง 129,112.2 ไร่ ปศุสัตว์ 56,546 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ 521,041 ไร่ โดยเป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน 953,836ไร่ (43.27% ของพื้นที่การเกษตร) และพื้นที่นอกเขตชลประทาน 1,250,357 ไร่ (56.73% ของพื้นที่การเกษตร)

ในโอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 70 ราย รับฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาว ทั้งนี้ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว ได้กล่าวขอบคุณ รมว.เกษตรฯ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

ซึ่งภายหลังจากที่กลุ่มได้ยื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์จากเกษตรกร ทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขร่วมกัน

จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีสูบน้ำบางสมบูรณ์ บริเวณถนนคันกั้นน้ำสมบูรณ์-บางขนาก ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสืบไป

Related posts